OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) Mgr. Evy Chvalovské – EVA LUNA, se sídlem Cíglerova 1079/10, 198 00 Praha 14, Česká republika, IČO 170 64 147, e-mail eva@evaluna.cz, telefonní číslo (+420) 737 011 664 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.evaluna.cz („E-shop“).

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Podmínkách ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („Webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE

  1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

  2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

  3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

  4. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

  5. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

  6. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jenž umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

  7. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

  8. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 2. Obecná ustanovení a poučení

  1. Koupě Zboží je možná jen přes Webové rozhraní E-shopu.

  2. Webové rozhraní E-shopu může být používáno pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem. Používáním Webového rozhraní E-shopu souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a další právní předpisy týkající se Webového rozhraní E-shopu, všech transakcí prováděných na Webovém rozhraní E-shopu nebo prostřednictvím Webového rozhraní E-shopu.

  3. Platné právní předpisy vyžadují, aby některé informace nebo zprávy, které Vám zašleme, byly v písemné formě. Používáním Webového rozhraní E-shopu akceptujete, že komunikace s Námi bude převážně elektronická. Budeme Vás kontaktovat e-mailem nebo Vám poskytneme informace prostřednictvím oznámení na Webovém rozhraní E-shopu. Pro smluvní účely souhlasíte s použitím těchto elektronických komunikačních prostředků a berete na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiné zprávy, které Vám poskytneme elektronicky, jsou v souladu s jakýmkoli zákonným požadavkem na písemnou formu takového oznámení.

  4. Při nákupu Zboží je Vaší povinností poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží, nebudeme žádným způsobem ověřovat a budeme je bez dalšího považovat za správné a pravdivé.

 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

  2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

  3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh na uzavření Smlouvy – Objednávku. V Objednávce musí být uvedeny následující údaje:

   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu platby Celkové ceny a způsobu doručení Zboží;

   3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

  1. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Stiskem tlačítka zároveň potvrzujete Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami a s Podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými zde. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

  2. Obdržení Vaší Objednávky Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme automatickou zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany však ještě nedochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. K uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi dochází až na základě Našeho následného manuálního potvrzení Objednávky, které Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce, poté, co ověříme, že Vámi objednané Zboží skutečně máme skladem.

  3. Mohou nastat i případy, kdy nebudeme moci Smlouvu uzavřít. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z Naší strany naskladněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nebudeme moci Smlouvu uzavřít, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě potvrdíte.

  1. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V tomto případě si vyhrazujeme právo odstoupení od Smlouvy trvající do doby, než Vám Zboží odešleme. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám oznámení o odstoupení od původní Smlouvy a nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě potvrdíte. V případě, že Naši nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, návrh na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě pozbývá platnosti. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy se Cena významně liší od obvyklé ceny uváděné u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

  2. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

  3. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je totožný jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu. Výhodou zřízení Uživatelského účtu a učinění Objednávky jeho prostřednictvím však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

  4. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 1. Uživatelský účet

  1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

  2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

  1. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

  2. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

  1. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy, a dále v případě, kdy jej více než dva roky nevyužíváte.

  2. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

  1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v Objednávce a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu Ceny uvedené u Zboží v rámci E-shopu a/nebo Ceny uvedené v Objednávce s Cenou uvedenou ve Smlouvě se uplatní Cena uvedená ve Smlouvě. V rámci Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

  2. Celková cena je uvedena včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

  3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním či odesláním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do sedmi kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy. Po dobu splatnosti je Zboží rezervováno. Pokud není Celková cena během této doby připsána na Náš bankovní účet, Smlouva je bez dalšího od počátku zrušena.

   2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na této adrese. V případě platby kartou online je Celková cena splatná ihned po dokončení Objednávky, přičemž platba probíhá pomocí potvrzení zadaných údajů o Vaší platební kartě prostřednictvím platební brány.

   3. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

  4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží. V případě úhrady Celkové ceny formou dobírky bude faktura pouze fyzicky přiložena ke Zboží.

  1. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš bankovní účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

  1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

   1. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 284 08 306;

   2. Doručení prostřednictvím společnosti Česká pošta, s.p., IČ: 471 14 983.

  2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

  3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti, na zvoleném způsobu doručení a platby a na aktuální vytíženosti dopravce.

  4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

  5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na Náš nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na Náš nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

  6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do sedmi kalendářních dnů od odeslání e-mailu od Nás.

  7. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

   1. má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

   2. je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

   3. odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

   4. je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

   5. splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

   6. není zatíženo právy třetích stran.

  2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  1. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1., můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který najdete zde a také v příloze č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

  1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

   2. na odstranění vady opravou Zboží, bude-li to dobře možné;

   3. na přiměřenou slevu z Ceny;

   4. na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

  1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží;

   2. na odstranění vady opravou Zboží;

   3. na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit od Smlouvy můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

  1. V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

   1. došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

   2. bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

   3. nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

   4. došlo-li z Vaší strany před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností vrátit tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Ceny odpovídající Vašemu prospěchu z užití části Zboží.

  2. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

  1. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

  2. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

  3. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

  1. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

   1. Zboží, které je prodávané za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

   2. opotřebení Zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

   3. použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo, když jste jej převzali;

   4. kdy to vyplývá z povahy Zboží.

 1. odstoupení od smlouvy

  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení od Smlouvy výslovně uvedena.

  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který najdete zde a také v příloze č. 2 Podmínek.

  1. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

   1. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

   2. dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;

   3. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

   4. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

   5. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

   6. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

   7. dodávka novin, periodik nebo časopisů;

   8. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

  2. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

  3. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

  4. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

  5. Odpovídáte Nám za škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst proti Vaší pohledávce na vrácení Ceny.

  6. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je Zboží dodáno spolu s jakýmikoliv dárky, Vy a My jsme uzavřeli darovací smlouvu s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy, pokud využijete možnosti odstoupit od Smlouvy podle tohoto článku Podmínek. Následně musíte Zboží vrátit spolu s dárky a veškerým příslušenstvím; pokud tak neučiníte, vzniká na Vaší straně bezdůvodné obohacení. Částku představující bezdůvodné obohacení jsme pak oprávněni jednostranně započíst proti Vaší pohledávce na vrácení Ceny.

  7. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob, důvody spočívající v povaze Zboží či v chybě při zadávání ceny Zboží, výrazné inflaci, při výrazných změnách dodavatelských podmínek nebo v případě, že se již Zboží nevyrábí či nedodává). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 1. Právo duševního vlastnictví

  1. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu Webového rozhraní E-shopu jsou Naším vlastnictvím nebo vlastnictvím Našich poskytovatelů licencí. Jakýkoliv přístup nebo používání Webového rozhraní E-shopu z jakéhokoli jiného důvodu, než je Vaše osobní, nekomerční použití, je zakázáno.

  2. Žádná část Webového rozhraní E-shopu nesmí být reprodukována nebo ukládána na žádné jiné webové stránce nebo zahrnuta do jakéhokoli veřejného nebo soukromého elektronického vyhledávacího systému nebo jiných webových stránek bez Našeho předchozího písemného souhlasu.

  3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály a obsah obsažený na Webovém rozhraní E-shopu jsou zpřístupněny pouze pro Vaše osobní nekomerční použití a že můžete (pokud je to nutné k uskutečnění nákupu Zboží) za tímto účelem stahovat takový materiál a obsah výlučně na pevný disk počítače. Jakékoliv jiné použití materiálu a obsahu Webového rozhraní E-shopu je přísně zakázáno.

  4. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla takovýchto materiálů a obsahu Webového rozhraní E-shopu a také souhlasíte s tím, že nebudete asistovat při takovéto činnosti nebo usnadňovat takovouto činnost třetím stranám.

  5. Berete na vědomí, že nemáte oprávnění používat registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga atd. Naše nebo Našich smluvních partnerů.

 1. Řešení sporů se spotřebiteli

  1. Nejsme ve vztahu k Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy eva@evaluna.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na Vaši elektronickou adresu.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat Zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

  2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

  3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Čas od času můžeme tyto Podmínky revidovat a měnit. Na Vás se vztahují Podmínky platné a účinné v době, kdy si objednáte Zboží, pokud není změna Podmínek vyžadována zákonem nebo státním orgánem (v takovém případě se bude změna týkat i Objednávky podané před touto změnou) nebo pokud Vás budeme informovat o změně Podmínek před odesláním přijetí Objednávky (v takovém případě máme právo předpokládat, že jste přijali změnu Podmínek, pokud nám neoznámíte nepřijetí změny Podmínek do sedmi pracovních dnů od obdržení Zboží). Pokud nesouhlasíte se změnou Podmínek, musíte přestat používat Webové rozhraní E-shopu. Pokud budete pokračovat v používání Webového rozhraní E-shopu, považuje se nové znění Podmínek za Vámi akceptované.

  4. Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit nebo odstranit Webové rozhraní E-shopu (nebo jeho části) i bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu nebo odstranění Webového rozhraní E-shopu.

  5. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 kalendářních dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

  1. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

  2. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

  1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 20. 12. 2022.

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Mgr. Eva Chvalovská – EVA LUNA

IČ: 170 64 147

sídlo: Cíglerova 1079/10, 198 00 Praha 14, Česká republika

tel. číslo (+420) 737 011 664

 

 

 

 

Jméno a příjmení zákazníka

 

……………………………...…………………………….

Adresa bydliště zákazníka

 

……………………………...…………………………….

 

 

Oznamuji Vám, že tímto reklamuji následující zboží: …………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Číslo daňového dokladu:………………………………………………………………………..

 

Datum objednání zboží: ……………………………………………………………………….

 

Datum obdržení zboží: ………………………………………………………………………

 

POPIS ZÁVADY:………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace: ………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

V(e)…………………………..dne…………………….

 

Podpis zákazníka

 

…………………………………………………………

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Mgr. Eva Chvalovská – EVA LUNA

IČ: 170 64 147

sídlo: Cíglerova 1079/10, 198 00 Praha 14, Česká republika

 

 

 

 

Jméno a příjmení zákazníka

 

……………………………...…………………………….

Adresa bydliště zákazníka

 

……………………………...…………………………….

 

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: ……………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Číslo daňového dokladu:………………………………………………………………………..

 

Datum objednání zboží: ……………………………………………………………………….

 

Datum obdržení zboží: ………………………………………………………………………

 

Číslo účtu pro vrácení peněz: …………………………………………………………………

 

 

 

V(e)…………………………..dne…………………….

 

Podpis zákazníka

 

…………………………………………………………

 

Adresa pro zaslání zboží zpět:

Mgr. Eva Chvalovská – EVA LUNA

Cíglerova 1079/10

198 00 Praha 14

tel. číslo (+420) 737 011 664